artur-logo-final.png

Prosimo, preberite izjavo o Politiki zasebnosti in nadaljujte z uporabo storitev Artur le, če razumete in se strinjate z vsem, kar je v izjavi zapisano.

Naša dolžnost je varovanje zasebnosti uporabnikov storitve Artur. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. K temu nas zavezuje zakonodaja Republike Slovenije, zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in brezplačno. Avtorji oziroma izvajalci ankete, ne da bi vas o tem vnaprej seznanili, ne smejo pridobiti nobene informacije o vas. Uporabniki zaradi sodelovanja v raziskavi nimajo nikakršnih stroškov.

I. SPLOŠNO

Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, ki jih morate poznati, če nadaljujete z uporabo storitev Artur.

Ta Politika zasebnosti določa odnos med:

Ponudnik se zaveda pomembnosti varovanja zasebnosti in deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Poleg tega pri delovanju upoštevajo priporočila in dobre prakse etičnih kodeksov ‘ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research’ in ‘ESOMAR Guideline for Online Research’.

Upravljalec osebnih podatkov je vedno avtor oziroma izvajalec ankete na spletnem mestu www.artur.com. Pogodbeni obdelovalec je podjetje Cohortem d.o.o. (ponudnik).

II. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI UPORABNIKOV

Vsi podatki, ki jih kot uporabnik navedete v svojih odgovorih na anketna vprašanja, so zbrani in hranjeni kot anonimni podatki, razen če po svoji volji v sklopu ankete razkrijete katerega od vaših osebnih podatkov. Če se odločite za to, to storite s seznanjenostjo in razumevanjem tveganj in možnih posledic takšnega ravnanja. Izvajalce anket pozivamo, da v ankete ne vključujejo vprašanj, ki lovijo osebne podatke (ime, naslov, e-naslov ipd.) na kakršenkoli način.

Ponudnik storitev Artur ni upravljalec zbirk osebnih podatkov, ki jih uporabniki po svoji volji delijo v sklopu ankete na www.artur.com. Ponudnik ne določa namenov obdelave osebnih podatkov, ki jih uporabniki razkrijejo v anketah, ustvarjenih s strani izvajalcev. Ponudnik le ponuja infrastrukturo za izvedbo spletnih anket, katerih izvajalci so pozvani, da ne vključujejo vprašanj z namenom vpisa osebnih podatkov.

K podatkom, ki jih med izpolnjevanjem vprašalnika vnesejo uporabniki, so dodani IP naslovi. IP naslovi se beležijo za namen štetja odgovorov.

V primeru, da ste bili s strani izvajalca spletne ankete k oddaji svojih odgovorov povabljeni prek elektronske pošte za potrebe povratnih Informacij (opravljeni nakup, obisk poslovalnice Itd.), bo Izvajalec lahko povezal vaše odgovore v anketi z vami prek Identifikacijskega podatka (npr. številka nakupa ali številke kartice lojalnosti in svojih internih sistemov (npr. baze nakupov). V bazi Artur ne bodo shranjeni vaši osebni podatki (razen če jih boste sami vnesli v vprašanja ankete).

Dostop do ločenega seznama IP in e-mail naslovov imajo le urednik ankete in osebe, ki jim avtor ankete izrecno dodeli dostop do raziskave. Vse navedene osebe se zavezujejo, da bodo te podatke uporabljale zgolj v raziskovalne namene, jih ne bodo javno objavljale ali predale tretjim osebam in da bodo varovale njihovo zaupnost.

Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Uporabnik ima pravico zahtevati: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vlogo za uveljavitev pravic lahko odda:

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko ponudnik od uporabnika zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravice posameznika/uporabnika

Uporabnik ima pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, tudi dostop do le-teh (pravica do dostopa do podatkov).

Če se obdelujejo netočni ali nepopolni osebni podatki, ima uporabnik pravico zahtevati, da se ti brez nepotrebnega odlašanja popravijo (pravica do popravka).

Kadar uporabnik meni, da njegovi osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili pridobljeni, če prekliče privolitev, ki jo je dal za obdelavo njegovih osebnih podatkov, če za njihovo obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če uporabnik ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov, če meni, da so njegovi osebni podatki obdelani nezakonito ali če je potrebno osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, lahko uporabnik zahteva izbris njegovih osebnih podatkov (pravica do izbrisa).

Uporabnik ima tudi pravico do omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov (pravica do omejitve obdelave), če oporeka točnosti podatkov, če je obdelava nezakonita in želi namesto izbrisa osebnih podatkov obdelavo zgolj omejiti, če meni, da izvajalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, če so ti potrebni le še za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če je vložen ugovor z zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Tudi v primeru, da so osebni podatki uporabnika pravilni in popolni ter jih ima upravljalec pravico obdelovati, lahko uporabnik obdelavi teh podatkov v utemeljenih posamičnih primerih ugovarja. Ugovarja lahko tudi prejemanju neposrednih tržnih obvestil in zahteva, da jih v prihodnje več ne dobiva (pravica do ugovora).

Prav tako ima uporabnik pravico, da v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki prejme osebne podatke, ki jih je posredoval, in jih posreduje drugemu upravljavcu kadar se obdelava osebnih podatkov izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (pravica do prenosljivosti).

Za uveljavljanje zgoraj omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb naj uporabnik kontaktira upravljalca njegovih osebnih podatkov (izvajalca ankete). Če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu.

Upravljalec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

III. ZAKONSKA DOLOČILA, KI JIH UPOŠTEVA PONUDNIK

Vse osebne podatke, pridobljene preko storitev Artur, ponudnik uporablja zakonito in pošteno. Obdeluje in uporablja jih samo za namene, za katere so bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje storitve Artur ali namen obdelave. Namen uporabe osebnih podatkov je priprava analiz spletni raziskav, nagrajevanje uporabnikov (nagradne Igre, kuponi) In dostop do funkcionalnosti portala (kreatorji anket).

Avtomatsko se beležijo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve in vašo uporabniško izkušnjo, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so demografski podatki, nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika.

Osebnih podatkov uporabnikov ponudnik ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo tistih, pri katere uporabnik eksplicitno in prostovoljno pristanejo na to. Podatke ponudnik posreduje le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.

V primeru, da bi bil dostop do osebnih podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja v zvezi z delovanjem storitve Artur (vzdrževanje storitev Artur, programiranje, vzdrževanje baz, gostovanje spletnih strani, ipd.), bo ponudnik dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu.

Vsi podatki v storitvah Artur, zlasti v delu, ki zahteva registracijo, so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.

Ponudnik bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil, dokler bo to nujno potrebno za obseg namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo ponudnik podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.

Politiko varovanja osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec portala www.artur.com si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz objave ankete ali druge komunikacije izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

IV. UPORABA ZBRANIH PODATKOV

Lastniki in upravitelj spletnega mesta www.artur.com izvajajo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito zasebnosti in zaupnosti zbranih podatkov na strežnikih. Do podatkov, zbranih s posamezno raziskavo, imajo dostop le izvajalec, in osebe, ki jim izvajalec izrecno dodeli dostop (to so lahko tudi osebe, pooblaščene s strani ponudnika, zadolžene za tehnično pomoč). Izjema so intervencije v primeru suma kršitve zakonodaje, npr. na podlagi policijske preiskave ali sodne odločbe.

Ponudnik kot upravljalec sistema Artur ima možnost dostopa do vseh podatkov v sistemu Artur.

Izvajalec ankete lahko pridobljene podatke uporablja izključno v raziskovalne namene in jih ne sme uporabljati v namen neposrednega trženja ali prodaje.

Ponudnik orodja za spletne ankete Artur si pridržuje pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, parapodatkov, metapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki za namene optimiziranja storitve, za pripravo analiz storitev, ki služijo izboljševanju kakovosti storitve Artur.

Zakoniti interesi

Kadar je potrebno, se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, med katere spadajo:

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Ponudnik ali izvajalec lahko za namen obdelave pridobljene osebne podatke posredujeta pogodbenim obdelovalcem podatkov, s katerimi imata sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu ponudnika In/ali Izvajalca in za njegov račun.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika, jo lahko ta kadarkoli prekliče. Ta preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene pred preklicem. Procesi obdelave osebnih podatkov, ki temeljijo na osebni privolitvi posameznika, so razvidni iz pravne podlage.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

V primeru, da uporabnik meni, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima ta pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

V. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik orodja za spletne ankete Artur zagotavlja organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke ter ukrepe za varovanje zbirk osebnih podatkov:

Ponudnik periodično izvaja ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, pri čemer upošteva tveganja, ki nastanejo zaradi obdelave, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

VI. MLADOLETNE OSEBE

Anketiranje mladoletnih oseb je urejeno z nacionalnimi zakonodajami. Izvajalec ankete mora pri njeni aktivaciji v posamezni državi zagotoviti, da deluje v skladu z nacionalno zakonodajo, povezano z anketiranjem mladoletnih oseb. Ob upoštevanju dejstva, da popolna identifikacija mladoletnih uporabnikov interneta ni možna, mora izvajalec storiti vse, kar je v njegovi moči, da bodo odgovori mladoletnih uporabnikov vključeni v raziskavo zgolj na podlagi danega soglasja njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov v primeru, da nacionalna zakonodaja zahteva takšno soglasje.

V Sloveniji za mladoletne osebe do 15. leta starosti velja, da morajo pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika pridobiti soglasje staršev. Za anketiranje mladoletnih, starejših od 15 let, soglasja staršev ni potrebno pridobiti.

VII. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik orodja za spletne ankete Artur hrani podatke do izpolnitve namena, za katerega se ti podatki zbirajo. Artur podatke, ki jih vnesejo uporabniki, ki sodelujejo v raziskavi, zbira med potekom procesa raziskave. To pomeni, da se zbirajo in hranijo tudi podatki uporabnikov, ki posamezne raziskave niso izpolnili v celoti.

Če se posameznik odloči za sodelovanje v raziskavi, pomeni da razume in se strinja s to Izjavo. Za vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s to Izjavo ali storitvami Artur, nas lahko kontaktirate na info@artur.com.

Ljubljana, januar 2020